POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Politika integrisanog menadžment sistema preduzeća BOB DOO zasnovana je na ostvarenju i održavanju  reputacije u poslovanju, pružanjem brzih, pravovremenih i efikasnih usluga naručiocima/korisnicima sa ciljem zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.
Sistem menadžmenta kvalitetom zajedno sa uspostavljanjem sistema upravljanja zaštitom životne sredine, njegovim održavanjem i kontinualnim poboljšanjem, uz stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, predstavljaju prioritetne zadatke u ostvarivanju dugoročne poslovne politike preduzeća BOB DOO.

Politika IMS-a preduzeća BOB DOO se zasniva na sledećim opštim ciljevima:

ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga
visok kvalitet proizvoda i usluga, poštovanje rokova i konkurentski odnos cene i kvaliteta
kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti svih aspekata preduzeća
visoka stručnost, kompetentnost zaposlenih
stvaranje poslovno-partnerskog odnosa sa podugovaračima
unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja voda i zemljišta
težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu
dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, delatnosti preduzeća, kao i ugovornih klauzula
primena, održavanje i kontinuirano unapređenje integrisanog sistema menadžementa
liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima sistema menadžmenta kroz kontinualno preispitivanje uspostavljene politike i opštih ciljeva preduzeća od strane najvišeg rukovodstva
uključivanje svih zaposlenih u integrisani sistem menadžmenta.

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću BOB DOO kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinualnog unapređenja integrisanog sistema menadžmenta, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS ISO 50001:2012 i ispunjavanja postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan način, uspostviće sklad između interesa preduzeća uopšte i interesa kupaca, odnosno korisnika.

Ostvarivanje ciljeva definisanih Politikom IMS-a je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.